StartersWoning.nu

Aankoop Starterswoning met borgstelling

  • Borgstelling
  • Beoordeling
  • Verplichtingen
  • NHG
  • Alternatief
  • Vragen

Aankoop Starterswoning met borgstelling

Lukt het niet om met je huidige inkomen de aankoop van een Starterswoning met een Startershypotheek geaccepteerd te krijgen, zou borgstelling bijvoorbeeld door je ouders de oplossing kunnen zijn. Het beste uitgangspunt is natuurlijk om op eigen kracht een Starterswoning te kopen. Zelfs bij een tijdelijk of flexibel arbeidscontract, zijn er nog mogelijkheden om een Starterwoning aan te kopen.

Beoordeling van de borgsteller

Met een borgstelling bijvoorbeeld door je ouders, is de kans groter dat je een hypotheek kunt verkrijgen. Natuurlijk onderzoekt de geldverstrekker wel of jouw ouders aan de voorwaarden voor een borgstelling voldoen. Om dat te kunnen beoordelen heeft de geldverstrekker inzicht nodig in de vermogenspositie van de borgsteller. Als de vermogenspositie in orde is, dan bestaat de mogelijkheid dat een geldverstrekker medewerking zal verlenen.

Verplichtingen van de borgsteller

De geldverstrekker verkrijgt extra zekerheid wanneer er iemand als borg optreedt. De borgsteller verplicht zich met een overeenkomst (de borgstelling) om een verplichting van de schuldenaar na te komen, wanneer deze dat zelf niet doet. In de overeenkomst staat wat het maximale bedrag is en in welke gevallen de borgsteller mag worden aangesproken.

Borgstelling en NHG

Een Startershypotheek onder de voorwaarden van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in combinatie met borgstelling door derden is niet mogelijk.

Meer over NHG
n

Alternatieven voor borgstelling

Hulp van ouders Starterslening
Borgstelling

Veel gestelde vragen over borgstelling

Wat is borgstelling?

Wat is borgstelling?

Onder ‘borg’ of ‘borgtocht’ verstaan we een overeenkomst waarbij iemand (de borg) zich jegens de schuldeiser (bijvoorbeeld een bank) van een verbintenis (bijvoorbeeld een lening) verbindt om met zijn eigen vermogen in te staan voor het nakomen van die verbintenis (de aflossing van de lening), indien de eigenlijke schuldenaar die verplichtingen niet zelf nakomt.

De overeenkomst wordt gesloten tussen de schuldeiser en de borg, waarbij de borg zich garant stelt tegenover de schuldeiser tot betaling van de hoofdschuld.

De borgtocht geldt dus als waarborg voor de uitvoering van de verbintenis. Dat houdt onder meer in dat de borg nooit gedwongen kan worden meer te betalen dan de hoofdschuldenaar. Het aangaan van een borg is niet onderworpen aan specifieke vormvereisten. Meestal wordt een borg kosteloos afgesloten.

Wat is een borgsteller?

Wat is een borgsteller?

De borgsteller is de persoon die zich ertoe verbindt de schuld van de kredietnemer terug te betalen wanneer laatstgenoemde zijn eigen betalingen stopzet. Dat betekent dat, wanneer iemand zich borg stelt, diegene het risico loopt de schuld met zijn eigen vermogen te moeten betalen in de plaats van de kredietnemer.

Wat is hoofdelijk?

Wat is hoofdelijk?

Hoofdelijkheid houdt in dat, zodra de kredietnemer zijn betalingen staakt, de kredietgever je kan vragen de gehele resterende schuld af te betalen net alsof jezelf de kredietnemer zou zijn.

Hoofdelijkheid houdt ook in dat, indien naast jezelf ook andere personen zich borg hebben gesteld, de kredietgever de totale som van je kan vorderen en zich niet tot alle andere personen afzonderlijk moet wenden om een deel van de schuld betaald te krijgen.

Wat is ondeelbaarheid?

Wat is ondeelbaarheid?

Ondeelbaarheid houdt in dat, in geval van overlijden van de borgsteller (of van één van de borgstellers wanneer er verscheidene zijn), alle erfgenamen verantwoordelijk zullen zijn voor de totale schuld. Als er bijvoorbeeld twee erfgenamen zijn, zal de schuldeiser alles van de één of de ander kunnen vorderen, en niet enkel de helft.

Is NHG mogelijk met borgstelling?

Is NHG mogelijk met borgstelling?

Met borgstelling kun je niet in aanmerking komen voor een aankoop van een (eerste) Starterswoning onder de voorwaarden van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).