StartersWoning.nu

Disclaimer

De door de Erkend StartersCoach op deze website verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruiksvoorwaarden
1. Toepasselijkheid

Toepasselijkheid van de website www.StartersWoning.nu

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Deze ‘gebruiksvoorwaarden’ zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website www.StartersWoning.nu.

Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

2. Akkoordverklaring

Akkoordverklaring gebruiksvoorwaarden www.StartersWoning.nu

Indien u deze ‘gebruiksvoorwaarden’ niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd www.StartersWoning.nu te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van deze website geeft u daarmee aan onderhavige ‘gebruiksvoorwaarden’ te aanvaarden. De Erkend StartersCoach is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot www.StartersWoning.nu te ontzeggen.

3. Wijzigingen

Wijzigingen in de website www.StartersWoning.nu

De website www.StartersWoning.nu is te allen tijde gerechtigd de informatie op de website en de ‘gebruiksvoorwaarden’ te wijzigen. De Erkend StartersCoach adviseert u www.StartersWoning.nu en de ‘gebruiksvoorwaarden’ regelmatig te raadplegen.

4. Doel

Doel van de website www.StartersWoning.nu

De website www.StartersWoning.nu beoogt de bezoeker informatie te verstrekken voor Starters op de woningmarkt en bijbehorende producten in de breedste zin des woords. Op de website aangeboden producten zijn de ‘gebruiksvoorwaarden’ van www.StartersWoning.nu van toepassing. Op de producten en diensten die door derden en/of partners van de Erkend StartersCoach worden aangeboden zijn de voorwaarden van de desbetreffende derde en/of partner van toepassing. De website www.StartersWoning.nu streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel De Erkend StartersCoach de informatie op de website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks

Hyperlinks in de website www.StartersWoning.nu

  1. De website www.StartersWoning.nu bevat hyperlinks naar websites van andere partners en instanties. Indien voor de gelinkte website van die betreffende partner en/of instantie andere ‘gebruiksvoorwaarden’ gelden, dan gaan die ‘gebruiksvoorwaarden’ voor en hebben de onderhavige ‘gebruiksvoorwaarden’ van www.StartersWoning.nu een aanvullende werking.
  2. De website www.StartersWoning.nu kan hyperlinks naar websites van partners, instanties en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. De website www.StartersWoning.nu is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat www.StartersWoning.nu deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.
6. Eigendom

Eigendom

De eigendom van eigen handelsmerken, eigen servicemerken en logo's ('merken') die op deze site voorkomen, berust bij de Erkend StartersCoach. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Erkend StartersCoach.

Alle rechten op www.StartersWoning.nu en alle informatie op deze website berusten volledig bij de Erkend StartersCoach, haar partners en adverteerders. De website www.StartersWoning.nu behoudt zich alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van www.StartersWoning.nu, haar partners en adverteerders.

7. Informatie

Informatie op de website www.StartersWoning.nu

De website www.StartersWoning.nu en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van www.StartersWoning.nu zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van www.StartersWoning.nu. Het is niet toegestaan informatie die van www.StartersWoning.nu wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Erkend StartersCoach.

8. Gebruiksrecht

Gebruiksrecht van de website www.StartersWoning.nu

De website www.StartersWoning.nu verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze ‘gebruiksvoorwaarden’ of de wet niet zijn toegestaan.

Het is, met inachtneming van deze ‘gebruiksvoorwaarden’, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om www.StartersWoning.nu te kunnen raadplegen of www.StartersWoning.nu in zoekmachines vindbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om www.StartersWoning.nu te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door www.StartersWoning.nu worden ontsloten. Bovendien is het verboden www.StartersWoning.nu - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van www.StartersWoning.nu voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging

Beveiliging van de website www.StartersWoning.nu

De website www.StartersWoning.nu spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Berichten

Berichten aan de website www.StartersWoning.nu

De berichten die de bezoeker van www.StartersWoning.nu achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van www.StartersWoning.nu te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten.

De website www.StartersWoning.nu staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. De Erkend StartersCoach is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de website www.StartersWoning.nu

De website www.StartersWoning.nu sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf www.StartersWoning.nu, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van www.StartersWoning.nu.

12. Conversie

Conversie

Indien enige bepaling uit deze ‘gebruiksvoorwaarden’ nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop

Verkoop van producten op de website www.StartersWoning.nu

Voor de verkoop van producten op www.StartersWoning.nu gelden de aldaar genoemde ‘Algemene Voorwaarden’. Onderhavige ‘gebruiksvoorwaarden’ zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de ‘Algemene Voorwaarden’.

14. Recht

Recht

Toepasselijk recht en bevoegde rechter: alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van www.StartersWoning.nu worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter.